නව ග්‍රහ අපල සඳහා ශාන්ති කර්ම

9 ග්‍රහ අපල වලින් මිදීමට නිවසේදීම නවග්‍රහ පූජාවක්‌

9 ග්‍රහ අපල වලින් මිදීමට නිවසේදීම නවග්‍රහ පූජාවක්‌ nawa_graha_apala